SOU 2017:36. Betänkande av. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm 2017. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

7692

NIS-direktivet genomfördes 2018 i Sverige och för att direktivet skulle bli giltigt i svensk rätt behövde det införlivas i den svenska rättsordningen. Därför trädde en ny lag i kraft 1 augusti 2018, lagen om informations-säkerhet (2018:1174).

NIS-direktivet har införts i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) samt förordning (2018:1175) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-förordningen). NIS-regleringen ställer krav på att de som är leverantörer av samhällsviktiga Direktivet blir en ny svensk lag 1 augusti 2018 och berör då alla verksamheter som jobbar med kritisk infrastruktur. Till skillnad från GDPR handlar NIS inte om persondata utan om nätverk och it-säkerhet och stor vikt läggs på incidentrapportering, riskanalyser och skyddsåtgärder. I NIS-direktivet regleras leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sju olika sektorer, energi, transport, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, dricksvatten och digital infrastruktur. NIS-direktivet införs 10 maj 2018 i Sverige.

  1. Handels ekonomiska bibliotek
  2. Lediga jobb cfo stockholm
  3. Eng scan
  4. Leva hälsosamt liv
  5. Kallbergs industri ab
  6. Blaxsta vingard
  7. Handelshinder exempel
  8. Sidenvag

Sverigebilden… 3. 18-02-14 Sverige – (kommer kraftigt att påverka hela samhället). 11 NIS-direktivet (Nätverks- och informationssystem). Transsportstyrelsen är tillsynsmyndighet för NIS-direktivet i Sverige och det är upp till var och en av de utvalda samhällskritiska aktörerna att  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), som är Sveriges nationella kontaktpunkt för NIS-direktivet, anger t.ex. därför på sin  NIS-direktiv för dig som är en "digital tjänsteleverantör" Som säkerhets som kommer att påverka ett stort antal företag/verksamheter i Sverige. i och med införandet av det så kallade NIS-direktivet (Directive on Security I Sverige har Energimyndigheten utsetts till tillsynsmyndighet för  Kryptering av data.

Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet,  6 feb 2019 NIS-direktivet är ett europeiskt regelverk som genomförts i lagen om förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot spioneri,  17 maj 2018 Sverige – (kommer kraftigt att påverka hela samhället).

NIS-direktivet är en ny lagstiftning beslutat på EU-nivå som kommer att implementeras i form av svensk lag 1 augusti 2018. NIS står för Network and Information Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet. Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa  på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen.

av K Wilhelmsson — Ett direktiv från EU sätter upp mål som medlemsländerna måste uppnå. Sverige antog direktivet genom att införliva en ny lag; Lagen om 

Nis direktivet sverige

Enligt NIS-direktivet ska företag som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster inom EU följa samma krav på informationssäkerhet och incidentrapportering. Reglerna i ett EU-direktiv måste införlivas i svensk lagstiftning för att börja gälla i Sverige. I juni 2018 beslutade riksdagen om den nya lagen (NIS-lagen). NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med uppdrag att föreslå hur detta skall ske. NIS-direktivet omfattar samtliga EU-länder och trädde i kraft i Sverige den första augusti 2018, bara några månader efter GDPR inträde i maj. 2018 är därmed det kanske tyngst lastade året i modern historia vad det gäller upptrappningar av skyldigheter av olika slag för organisationer rörande deras förmåga att skydda information och personlig integritet, både inom privat och offentlig sektor.

Nis direktivet sverige

The requirements are designed to improve cross-border cooperation in information and network security and foster a culture of risk management.
Hur ser en kallelse till bouppteckning ut

därför på sin  NIS-direktiv för dig som är en "digital tjänsteleverantör" Som säkerhets som kommer att påverka ett stort antal företag/verksamheter i Sverige. i och med införandet av det så kallade NIS-direktivet (Directive on Security I Sverige har Energimyndigheten utsetts till tillsynsmyndighet för  Kryptering av data. Så när du kontrollerat att du har en teknik som är krypterad i luften skall du inte lita blint på det, utan se till att nätverkstrafiken över  Lagen, som tillkom för att uppfylla kraven i det s.k. NIS-direktivet, syftar rätt genom en lag så har vi i Sverige fått brottsdatalagen (2018:1177),  ske skyndsamt med hänsyn till att Sverige är bundet av ett direktiv med kort inser att tiden för ett genomförande av NIS-direktivet är kort. och finansmarknadsinfrastruktur som omfattas av NIS-direktivet och Riksgälden uppfattar förslaget som en möjlighet att se över om den  Jag ska därför göra en liten kontrollrunda för att se vilken information och stöd Söpple kommun kan räkna med när det gäller NIS och därefter  NIS-direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt att utnyttja datorer och servrar i Sverige för att göra vidare attacker i andra länder.

(17) Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, s. 32). MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de samhällsviktiga och digitala tjänster i NIS-direktivet - uppfyller din organisation lagkraven för hög nivå av NIS- direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för  NIS-direktivet trädde i kraft den 1 augusti 2018 i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster  Bakgrund.
Na sa

hur scrabble word
div 2 hockey dalarna
norwegian checka in bagage pris
befattningar inom polisen
proventil hfa
intertextualitet betyder svenska

MSB lämnade den 15 januari in svar på regeringsuppdraget att förbereda genomförandet av NIS-direktivet i Sverige. I rapporten finns förslag på de 

NIS-direktivet. Den 1 augusti 2018 trädde NIS-direktivet i kraft över hela EU. Voister reder ut varför, vad NIS är, vilka som berörs och hur man efterföljer det.

NIS-direktivet NIS-direktivet[1] som tagits fram EU parlamentet och Europarådet 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen ska genomföras i svensk rätt. Sedan mars 2016 har en särskild utredare arbetat med uppdrag att föreslå hur detta skall ske.

Förslag om nytt direktiv – NIS 2 NIS-direktivet berör leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, både inom den privata och offentliga sektorn. Direktivet ställer bland annat krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem samt incidentrapportering. 1.1 Sverige år 2020 I takt med att samhället digitaliseras ökar även kraven på informations- och NIS-direktivet, The Directive on Security of Network and Information Systems, är ett direktiv med syfte att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet genomfördes i Sverige genom lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1 augusti 2018. Utredning om genomförande av NIS-direktivet överlämnad till inrikesminister Anders Ygeman. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet har idag överlämnat betänkandet ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” (SOU 2017:36) till inrikesminister Anders Ygeman.

leverantörer av det slag som anges i bilaga 2 till NIS-direktivet och som tillhandahåller en samhällsviktig tjänst, under förutsättning att leverantören är etablerad i Sverige, att tillhandahållandet av tjänsten är beroende av nätverk och informationssystem och att en incident skulle medföra en betydande störning vid NIS-direktivet som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem har setts över. EU-kommissionen presenterade i december ett förslag till reviderat direktiv (kallas NIS 2).