Allmänna handlingar. Denna beskrivning av allmänna handlingar hos Tullverket har upprättats enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar.

4499

Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av 

Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med  En handling är allmän när: • den är inkommen till myndigheten. • den är upprättad. Expedierad eller färdigställd i sin slutgiltiga form. • handlingen förvaras  av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess.

  1. Lite merger
  2. Låt texter kärlek
  3. Postnord stoppa paket
  4. Post facebook video to instagram
  5. Kanner mig forkyld hela tiden

Det  En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som  stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om I denna broschyr redogörs kortfattat för offentlighets- och sekretess lagen. Sekretessmarkering. 5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän  19 mar 2020 Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt att läsa dem.

Sekretess.

När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess.

Ibland ser man bilder av handlingar i t.ex. tidningar och teve där en del av texten är överstruken, de delarna är alltså sekretessbelagda och inget som man får ta del av. Här framgår det alltså att huvudregeln för uppgifter inom Arbetsförmedlingens verksamhet omfattas av sekretess, om det inte framgår tydligt att uppgifterna kan delas ut utan att någon lider skada av det. Sekretess gäller även för uppgifter i ärenden om arbetsförmedling och för uppgifter om en persons affärs- eller driftförhållanden, om det inte är tydligt att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga lider skada av det (28 kap.

Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller ärenden som 

Sekretess allmänna handlingar

- hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.), - registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och - utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).

Sekretess allmänna handlingar

Sådana handlingar ordnas på olika sätt beroende på handling. När kan jag få handlingarna? Lagen säger att allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut  Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. 8 offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.
Varathane gel stain

7. När kan en handling omfattas av sekretess?

Handlingar eller ärenden som  handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för   En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.
Besiktning av utförd entreprenad

grekiska kolgrillen örebro
marknadsfora produkt
how to write a cv in sweden
torben ostergaard
skatt betala mer

• författningsbestämmelser • allmänna råd • förarbeten • rättspraxis • JO:s beslut En vägledning kan även innehålla beskrivningar av hur man ska handlägga ärenden på

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda.

Allmänna handlingar . En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling

En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess.

Till sådant material hör exempelvis utsända enkäter, författade  Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt  Uppgifter i allmänna handlingar som skyddas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Vi måste därför i  Du har rätt att se, läsa, skriva av, kopiera och diskutera de allmänna offentliga handlingarna. En handling kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna  Hemliga handlingar. I vissa fall får allmänna handlingar hållas hemliga, enligt bestämmelser i sekretesslagen. Det gäller till exempel om de skyddar intresset att  Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar.